BJS College


भारतीय जैन संघटना संचालित
प्राथमिक विद्यालय ,पिंपरी.

Shantilal

शिक्षक वृंद

अ न सदस्याचे नाव पदशिक्षण
०१ श्री जाधव एस. के. मुख्याध्यापक एम.ए.डी.बी.एड.
०२ सौ. दंताळे आर.एस. उपशिक्षिका बी.ए.डी.एड.
०३ सौ. बर्वे एस.ए. उपशिक्षिका एम.ए.डी.एड.
०४ सौ. सावंत डी.एस. उपशिक्षिका एम.ए.डी.एड.बी.एड.
०५ सौ. धिवार ए.एम. उपशिक्षिका एम.ए.डी.एड.
०६ सौ. वाडेकर एस.ए. उपशिक्षिका एम.ए.डी.एड.
०७ श्री. गुंजाळ व्ही.एस. उपशिक्षिका एम.ए.डी.एड.
०८ श्री. बोरसे पी.जी. उपशिक्षिका एम.ए.डी.एड.
०९ कु. भोईर बी.एम. उपशिक्षिका एच.एस.सी.डी.एड.
१० सौ. जाधव एस.एस. बालवाडी शिक्षिका एच.एस.सी. (बाल.कोर्स)
११ सौ. साबळे एस.आर. बालवाडी शिक्षिका एच.एस.सी.डी.एड.
१२ सौ. शिर्के एस.पी. बालवाडी शिक्षिका एच.एस.सी.(बाल.कोर्स)