BJS College


भारतीय जैन संघटना संचालित
प्राथमिक विद्यालय ,पिंपरी.

Shantilal

शालेय समिती

अ न सदस्याचे नाव पद
०१ श्री अरुणजी नहार अध्यक्ष
०२ श्री शान्तीलालजी मुत्था सदस्य
०७ श्री अमरिशजी बुचा सदस्य
०३ श्री शान्तीलालजी बोरा सदस्य
०४ श्री रमेशजी पानसे सदस्य
०५ श्री संजय जाधव सचिव, मुख्याध्यापक
०६ सौ. दीपिका सावंत शिक्षक सदस्य